รายวิชา GENxxx ภาคการศึกษา 1/2563

ตรวจสอบ รายวิชาบังคับเลือก (GENxxx) ที่เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2563 โดยนักศึกษาสามารถเลือกดูรายวิชาตามวัน/เวลา/และรูปแบบการเรียนรู้ที่ต้องการได้ ที่ตารางนี้ หมายเหตุ จัดสอบเอง หมายถึง อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง โดยมีการตกลงเวลาและรูปแบบร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในตาราง* (จัดสอบในตาราง) หมายถึง มีการจัดสอบตามตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบวันเวลาสอบ...

โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างกลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาบังคับเลือก คำอธิบายระบบรหัสวิชา แผนการศึกษา GENxxx หมวด LNG Infographic โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ.2553 เป็นโครงสร้างที่กำหนดรายวิชาโดยยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ....

Student

ประกาศเรื่องการจัดการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 1/2563 (ห้องเรียน/เรียนคาบแรกที่ไหน อย่างไร)แผนการสอนรายวิชา GENxxx...

FAQ

FAQ คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนวิชา GENxxx ลง GENxxx เป็นวิชาช่วย / วิชาเลือกเสรี (XXXxxx) ได้หรือไม่ สามารถลงได้ แต่ต้องลงผ่านระบบ New ACIS...

G E N - H A C K A T H O N

ออกแบบชีวิต ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง

เร็วๆ นี้