รายวิชา GENxxx ภาคการศึกษา 2/2563

ตรวจสอบ รายวิชาบังคับเลือก (GENxxx) ที่เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2/2563หมายเหตุ จัดสอบเอง หมายถึง อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง โดยมีการตกลงเวลาและรูปแบบร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในตาราง* (จัดสอบในตาราง) หมายถึง มีการจัดสอบตามตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบวันเวลาสอบ ได้ที่ระบบ New ACISข้อมูลรายละเอียดต่างๆ...

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 2/2563

>> เข้าสู่ระบบ <<เพื่อดูข้อมูลรายวิชาต่างๆ ตามที่ลงทะเบียนไว้ 

โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างกลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาบังคับเลือก คำอธิบายระบบรหัสวิชา แผนการศึกษา GENxxx หมวด LNG Infographic โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ.2553 เป็นโครงสร้างที่กำหนดรายวิชาโดยยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ...

Student

ประกาศเรื่องการจัดการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 2/2563 (ห้องเรียน/เรียนคาบแรกที่ไหน อย่างไร) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเรียน (GEN) โครงสร้างหลักสูตร การยื่นคำร้อง เมื่อนักศึกษาเรียน...

FAQ

FAQ คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนวิชา GENxxx ลง GENxxx เป็นวิชาช่วย / วิชาเลือกเสรี (XXXxxx) ได้หรือไม่ สามารถลงได้ แต่ต้องลงผ่านระบบ New ACIS...

G E N - H A C K A T H O N

ออกแบบชีวิต ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง

เร็วๆ นี้