ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

jQuery UI Tabs - Default functionality

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2559

>> รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

>> รายชื่ออาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา เทอม 2/2558

ประกาศ นโยบายวันส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร (งดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ ช่วงบ่าย)

>> รายชื่อน.ศ. รายวิชาบังคับและรายวิชาบังคับเลือก (GEN111, GEN121, GEN231, GEN241, GEN351, GENxxx) (update 11/1/59)

>> Did you know about GEN?

>> ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2558

>> รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2558

>> รายชื่อน.ศ. รายวิชาบังคับและรายวิชาบังคับเลือก (GEN111, GEN121, GEN231, GEN241, GEN351, GENxxx) (update 3/8/58)

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษา 1/2558


News 1 - 10 of 111
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last


 • GEN231 เอกสารประกอบการเรียน (หลักสูตรปกติ)

  • สัปดาห์ที่ 1 : Introduction >>Download<<
  • สัปดาห์ที่ 2 : Thinking Process >>Download<<
  • สัปดาห์ที่ 3 : PlayGame >>Download<<
  • สัปดาห์ที่ 4 : Concept >>Download<<
  • สัปดาห์ที่ 5 : Darwin >>Download<<
  • สัปดาห์ที่ 6 : Thinking tools >>Download<<
  • สัปดาห์ที่ 8 : นวัตกรรม >>Download<<

 • GEN231 งาน (หลักสูตรปกติ)

  • งานชิ้นที่ 1 (กลุ่มวันอังคาร) >>Download<<
  • งานชิ้นที่ 1 (กลุ่มวันพุธ) >>Download<<
  • Midterm_Project_Boardgame_งานกลุ่มครั้งที่01 >>Download<<

 • GEN231 Class Materials - International Program (เอกสารประกอบการเรียน - หลักสูตรนานาชาติ)

 • GEN231 Assignment - International Program (งาน - หลักสูตรนานาชาติ)>> ดูทั้งหมด

              
   

กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้” ระยะที่ 2

  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด