ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ ได้แจ้งเรื่อง

1) การปิดการ forward อีเมลอัตโนมัติจาก Google Mail (@mail.kmutt.ac.th) ไปยัง Exchange Mail (@kmutt.ac.th) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564
2) การให้บริการ Google for Education ที่ทางบริษัท Google จะเปลี่ยนนโยบายการให้บริการเป็นแบบจำกัดจำนวนผู้ใช้และจำนวนเนื้อที่จัดเก็บหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดบันทึกข้อความที่แนบมานั้น

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์ ขอแนะนำให้บุคลากรดำเนินการ ดังนี้
1. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จะไม่มีการ sync email ระหว่าง @kmutt.ac.th กับ @mail.kmutt.ac.th ข้อมูลของทั้งสองอีเมลจะถูกแยกออกจากกันอย่างอิสระ ขอให้ท่านเช็คอีเมลทั้งสองอีเมล
2. ขอแนะนำให้ท่านใช้ @kmutt.ac.th เป็น อีเมลหลักของการทำงาน เช่น การให้อีเมลในนามบัตรหรือประกาศบนเว็บไซต์
3. ขอแนะนำให้ท่านแบคอัพข้อมูลหรือย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive (ที่ใช้ @mail.kmutt.ac.th) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากจะมีการจำกัดการใช้พื้นที่ของ Google Drive (ที่ใช้ @mail.kmutt.ac.th)

*** ทั้งนี้ท่านสามารถใช้พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ด้วย OneDrive จาก Office365 (เข้าใช้งานผ่านอีเมลมหาวิทยาลัย xxx@kmutt.ac.th) แทนการใช้งาน Google Drive เดิมได้ ***

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

The Computer Center will no longer automatically forward email messages from (@mail.kmutt.ac.th) to Exchange Mail (@kmutt.acth) starting from September 1st, 2021. Google For Education will change the policy on storage and the ability to keep files on Google Drive after December 31st 2021.

School of Liberal Arts encourages our staff members to follow the following advice.
1. Your @kmutt.ac.th and @mail.kmutt.ac.th will be not be synced. Check the two email regularly.
2. Use your @kmutt.ac.th as the primary email address.
3. Back up your data or remove your data from google drive (@mail.kmutt.ac.th) by December 31st 2021