สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม รายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  • ดูแลให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
  • มีส่วนร่วมออกแบบแผนการสอน
  • บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้ และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
  • วัดผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

              ซึ่งจะมีรายวิชาที่เปิดรับสมัครดังนี้ (สามารถดูรายละเอียดวันเวลาได้ตามตารางแนบ)

  1. รายวิชา GEN111 Man and Ethics of Living
  2. รายวิชา GEN121 Learning and Problem Solving Skills
  3. รายวิชา GEN231 Miracle of Thinking
  4. รายวิชา GEN241 Beauty of Life
  5. รายวิชา GEN351 Modern Management and Leadership*

*(รายวิชา GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ)

              หากอาจารย์ท่านใดสนใจสมัครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครได้ตามลิงก์ https://form.jotform.com/213291215967459 หรือสามารถสแกน QR code ด้านล่างสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่  17 ธันวาคม 2564 และจะประกาศผลการพิจารณาในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ผ่านทางอีเมลที่ใช้ในการสมัคร

 

วันเวลาของรายวิชาศึกษาทั่วไป

 

ติดต่อสอบถาม คุณศศิธร จิตชุ่ม ทางอีเมล sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th