Learner

รายชื่อนักศึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ผู้สอน วิชาบังคับ GEN101 (สามารถตรวจสอบได้จากระบบ New ACIS) วิชาบังคับเลือก GENxxx (สามารถตรวจสอบได้จากระบบ New ACIS)...

FAQ

FAQ คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนวิชา GENxxx ลง GENxxx เป็นวิชาช่วย / วิชาเลือกเสรี (XXXxxx) ได้หรือไม่ สามารถลงได้ แต่ต้องลงผ่านระบบ New ACIS...

โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างกลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาบังคับเลือก คำอธิบายระบบรหัสวิชา แผนการศึกษา Infographic โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ.2553 เป็นโครงสร้างที่กำหนดรายวิชาโดยยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552...

G E N - H A C K A T H O N

ออกแบบชีวิต ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง

เร็วๆ นี้