ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

jQuery UI Tabs - Default functionality

ขอเชิญร่วมชมการบรรยายประกอบการแสดงดนตรีสดจากอาจารย์ขุนอิน โตสง่า

แจ้งตารางวัน-เวลาสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป 1-2554

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "จิตอาสาคุณค่าความเป็นมนุษย์"

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "จิตอาสาคุณค่าความเป็นมนุษย์"

ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการศึกษาทั่วไป (GEN-ED Day) ครั้งที่ 2

โครงการสร้างสื่อ "Moving toward Unity in ASEAN การตระหนักรู้สู่การเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซี่ยน"

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "บทบาทของวิชาศึกษาทั่วไปในการสร้างพลเมืองโลก"

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมมหานครวิชาการ ครั้งที่ 4

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2554

ขอเชิญคณาจารย์ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มในรายวิชาศึกษาทั่วไป


News 101 - 110 of 134
First | Prev. | 9 10 11 12 13 | Next | Last


              
   

กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้” ระยะที่ 2

  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด