ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

jQuery UI Tabs - Default functionality

โครงการสัมมนาวิชาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การเขียน มคอ.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำและวิพากษ์รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


News 141 - 145 of 145
First | Prev. | 11 12 13 14 15 | Next | Last


              
   

กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้” ระยะที่ 2

  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด