ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

jQuery UI Tabs - Default functionality

>> เปิดกลุ่มเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาบังคับเลือก (GENxxx) ดังนี้

>> ประกาศรายชื่อผู้ช่วยสอน (TA) และ รายชื่อผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ปีการศึกษา 2/2556

>> นักศึกษาปีที่ 3-4 ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN352

>> ตารางเรียนร่วม รายวิชา GEN101 Physical Education

>> ตารางสอน หมวดวิชาบังคับ รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2556

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

>> รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

>> ประกาศรับสมัครนักศึกษารายวิชา GEN 352 Technology and Innovation for Sustainable Development (เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

>> โครงการ English Trick&Tips

>> นิทรรศการ Chindogu


News 61 - 70 of 134
First | Prev. | 5 6 7 8 9 | Next | Last


              
   

กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้” ระยะที่ 2

  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด