ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

jQuery UI Tabs - Default functionality

ประกาศจากวิชาGEN111และ GEN121

ประกาศ งดการเรียนการสอนครึ่ีงวันในช่วงเช้า

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เอกสารอ้างอิงจากการประชุมคณะทำงานฯ GE ครั้งที่ 12 /2553

ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553 (สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป)

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มจธ. เพื่อรับทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มจธ. เพื่อรับทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553

รายชื่อหนังสือจากสถาบันการเรียนรู้

โครงการสัมมนาวิชาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การเขียน มคอ.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


News 131 - 140 of 144
First | Prev. | 11 12 13 14 15 | Next | Last


              
   

กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้” ระยะที่ 2

  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด