ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

          สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 129 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดูแลหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป