ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

01/04/1010

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


               เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ ได้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง "แนวทางในการจัดทำมคอ.2 มคอ.3และมคอ.5 ในรายวิชาศึกษาทั่วไป" ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)” ระหว่าง ณ หอประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

           
เอกสารประการบรรยายของผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
  1. ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป ของ มทร.กรุงเทพ