ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

05/03/1010

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำและวิพากษ์รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


               เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้มีการกำหนดโครงการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยโดยผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ ได้ร่วมเป็นวิทยากรและวิพากษ์รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

เอกสารประการบรรยายของผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ :
คู่มือ/ แนวปฏิบัติในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552