ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

10/03/1010

มหาวิทยาลัยกรุงเทพศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


               เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามโครงสร้างองค์กรและภาระงานที่รับผิดชอบโดยเน้นหนักในเรื่องวิชาศึกษาทั่วไป TQF และ miniTQA ณ ห้องประชุมพงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง " การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)" โดยผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

เอกสารประการบรรยายของผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ :