ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

02/02/1010

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


               เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553" โดยผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ เป็นวิทยากรในงานดังกล่าว ณ ห้อง ประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เอกสารประการบรรยายของผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ :
คู่มือ/ แนวปฏิบัติในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552