ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

24/02/1010

โครงการสัมมนาวิชาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การเขียน มคอ.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


              เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30-16.00 น.ทางคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชาและจัดการเรียนการสนอในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิิสิตนักศึกษาของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาพกลางร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเขียน มคอ. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป" ณ ห้องประชุม หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ชั้น 7 อาคารดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งขึ้น ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างอาจารย์ผุ้สอนวิชาการศึกษาทั่วไปในสถาบันต่างๆ อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสามารถนำไปพัฒนาวิชาการศึกษาทั่วไปให้เหมาะสมต่อไป โดยการสัมมนาครั้งนี้ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในเรื่อง "การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และมคอ.5)ของวิชาศึกษาทั่วไป" ด้วย

เอกสารประการบรรยายของผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ :