ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

28/04/1010

รายชื่อหนังสือจากสถาบันการเรียนรู้

undefined

ลำดับ

รายชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง/สำนักพิมพ์

ผู้แปล

1

Brain-Based Learning

Eric Jensen

 

2

Begin with the Brain

Martha Kaufeldt

 

3

How Special Needs Brain Learns

David A.Sousa

 

4

How The Brain Learns

David A.Sousa

 

5

เครือข่ายชุมชนพอเพียง

สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์

 

6

นวัตกรรมการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเกื้อ ควรหาเวช

 

7

พลังความฉลาดเชิงจิตวิญญาณ

โทนี บูซาน

 

8

พลังความฉลาดเชิงสังคม

โทนี บูซาน

 

9

พลังความฉลาดเชิงวจนะ

โทนี บูซาน

 

10

พลังความฉลาดเชิงกายภาพ

โทนี บูซาน

 

11

เด็กหัวใส

 

สัณฑวุฒิ และภัทรพล  ตุลารักษ์

12

แพร่งความคิด พลานุภาพแห่งเมดิชิ

ฟรานซ์ โจฮันสัน

จุไรพร วิสุทธิกุลพาณิชย์

13

วาทะชนะใจคน

Nick Morgan

 

14

คิดแนวขนาน Parallel Thinking

ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน

ยุดา รักไทย / เรียบเรียง รศ.น.พ. รณชัย คงสกนธ์

15

Edward de Bono : How to have a beautiful mind

Edward De Bono

 

16

ฟัง คิด อ่าน เขียน

ฝ่ายวิขาการบิสคิต

 

17

การคิดเชิงมโนทัศน์

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

 

18

การคิดเชิงวิเคราะห์

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

 

19

การคิดเชิงวิพากษ์

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

 

20

การคิดเชิงสังเคราะห์

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

 

21

Assessing Creative & Critical Thinking

John Langrehr Ph.D

 

22

การคิดเชิงประยุกต์

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

 

23

การคิดเชิงเปรียบเทียบ

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

 

24

การคิดเชิงอนาคต

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

 

25

A whole New Mind พลิกสมองเปลี่ยน โลก

Daniel H.Pink

ศาสตราจารย์สุกัญญา สุดบรรทัด , ทิพนัน ทา ตีระวนิช

26

เรียนลึก รู้ไว

วิทยากร เชียงกูล

 

27

กระบวนการเรียนรู้ Learning Process

ทิศนา แขมมณี และคณะ

 

28

TEACHING TO LEARN

Christine Ward

 

29

แผนที่ผลลัพธ์

ซาราล เอล เฟรด คาร์เดน เทอรี่ สมุไทโล

พิกุล สิทธิประเสริฐกุล และ วีรบูรณ์ วิสารทศกุล

30

MEASUREMENT SYSTEMS APPLICATION AND DESIGN

ERNEST O. DOEBELIN

 

31

Understanding SCIENCE for Normal (T) Course

Anju Goel, Ph.D.

 

32

คู่มือครูสำหรับเสริมสร้างสมองของเด็กวัย เรียน ระดับปฐมวัย-อุดมศึกษา

Christine Ward

พีรณา ริกุลสุรกาน สมหญิง สัมฤทธิ์ผล

33

เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนา พหุปัญญา (MI) และ ลักษณะนิสัยที่ดี

Lynne Beachener , Anola Pickett

ผศ.ดร.ชนวัฒน์  ศรีสอ้าน , กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์

34

Learner-Centered Teaching

Maryellen Weimer

 

35

Learning with the Body in Mind

Eric Jensen

 

36

Learner-Centered Assessment on College Campuses

Mary E.Huba , Jann E.Freed

 

37

How The Gifted Brain Learns

David A.Sousa

 

38

Teaching with the brainin mind

Eric Jensen

 

39

การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศ ญี่ปุ่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

40

การเรียนรู้ : ขุม ทรัพย์ในตน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

41

คำถามสารพันสร้างสรรค์ปัญญา

หม่อมดุษฎี  บริพัตร ณ อยุธยา

 

42

Designing Professional Development for Teachers of Science and Mathematics

Susan Loucks-Horsley,Peter W.Hewson,Nancy Love, Katherine E.Stiles

 

43

รวมผลงานการเรียนรู้ ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

44

Jamp Start Authentic Problem-Based LearningWee

 

 

45

สร้างสรรค์นักคิด : คู่มือ การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะความคิดระดับสูง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

46

บันทึกความคิด เรียงร้อยความทรงจำ

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน สวทช

 

47

The Parents' Homework Handbook

Christine Ward

 

48

Idea Marathon System

Takeo Higuchi

เกรียงศักดิ์ กำลังสินเสริม

49

กิจกรรมค่าย กิจกรรมการเรียนทางไกล

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

50

เด็กไทยใครว่าโง่ เปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ทันโลก

พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร , จันทร์ เพ็ญ ชูประภาวรรณ , พรพิไล เลิศวิชา

 

51

THE BACK OF THE NAPKIN

DAN ROAM

 

52

THE THINKER'S TOOLKIT 14 POWERFUL TECHNIQUES FOR PROBLEM SOLVING

MORGAN D.JONES

 

53

CRACKING CREATIVITY

MICHAEL MICHALKO

 

54

ASKING THE RIGHT QUESTIONS

M.NEIL BROWNE , STUART M.KEELEY

 

55

CRITICAL THINKING AN INTRODUCTION

ALEC FISHER

 

56

การจัดการความรู้ KM ฉบับขับ เคลื่อน LO

ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

 

57

ทฤษฏีการประเมิน

ศิริชัย กาญจนวาสี

 

58

THE ENIGMA OF PERSONALITY  : JOURNEY THROUGH THE MIND AND BODY

TIME-LIFE BOOKS, AMSTERDAM

 

59

SECRETS OF THE INNER MIND  : JOURNEY THROUGH THE MIND AND BODY

TIME-LIFE BOOKS, AMSTERDAM

 

 


หมายเหตุ : หากอาจารย์ท่านใดสนใจหนังสือดังกล่าว ติดต่อได้ที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ห้อง 706B ชั้น 7 คณะศิลปศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ : รายชื่อหนังสือจากสถาบันการเรียนรู้