ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

          สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557  จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
          1. คุณสมบัติ 
                    1.1  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้ 
                    1.2  มีทักษะด้านการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ 
                    1.3  มีทัศนะคติและมองโลกในแง่ดี
          2. หน้าที่ของผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม 
                    2.1 ต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลกิจกรรมกลุ่มและคอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในกลุ่มย่อยร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาในชั่วโมงตามแผนการสอน
                    2.2  สามารถปฏิบัติงานตามวัน-เวลาที่กำหนดในแผนการสอนได้           
                    2.3  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
          3. หลักฐานในการสมัคร 
                    3.1 ประวัติย่อ (Resume) 
                    3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
                    3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
                    3.4 สำเนาวุฒิการศึกษา ได้แก่ Transcript และใบปริญญาบัตร อย่างละ 1 ชุด
                    3.5 สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
          4. การสมัคร 

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 
          ดาวน์โหลดใบสมัคร

5. การคัดเลือก 
สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง SOLA 908  ชั้น 9                 คณะศิลปศาสตร์ ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ห้อง SSC 805 ชั้น 8 คณะศิลปศาสตร์ 
     โทร. 0-2470-8782 หรือ 08-9008-9855 เว็บไซต์ http://gened.kmutt.ac.th