ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

          สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ให้ทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนในสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 ทุน

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          1.     คุณสมบัติของผู้รับทุน

                    1.1 เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                    1.2 มีความประพฤติดี

                    1.3 มีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย

                    1.4 ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

                    ผู้ที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอนจะได้รับเงินอุดหนุนทุนละ 3,000 บาท/เดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน

          2.     ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับทุน

          ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงและจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน

          3.     การระงับทุน ผู้ได้รับทุนจะถูกระงับทุนด้วยเหตุดังนี้

                    3.1 ขาดคุณสมบัติที่สมควรได้รับทุน

                    3.2 ผู้รับผิดชอบทุนเห็นสมควรระงับ

          4.   กำหนดการรับสมัครทุนสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

                    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557

สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง SoLA 909            ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์

                    ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

                    นักศึกษาที่สนใจ ดาวน์โหลดเอกสาร โดยหลักฐานประกอบใบสมัครดังนี้

1.      รูปถ่าย 1 ใบ

2.      สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ

3.      สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา