ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

*** ปิดรับสมัคร ***


          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง อาจารย์
 
คุณสมบัติ
  • อาจารย์ระดับปริญญาโท / เอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นำ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ทักษะในการสอน หากมีประสบการณ์ด้านการสอนด้วยแนวคิด Project-based, Problem-based Learning หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เป็น Active Learning จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
  • ทักษะในบริหารและการทำงานเป็นทีม
  • ทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
การปฏิบัติงาน
  • รับผิดชอบการสอนและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรายวิชา GEN 351 Modern Management and Leadership หรือรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ