ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

         สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ให้ทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนในสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 4 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้รับทุน
 1. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. มีความประพฤติดี
 3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย
 4. ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

  **ผู้ที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอนจะได้รับเงินอุดหนุนทุนละ 3,000 บาท/เดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน
ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับทุน

ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงและจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน

การระงับทุน ผู้ได้รับทุนจะถูกระงับทุนด้วยเหตุดังนี้
 1. ขาดคุณสมบัติที่สมควรได้รับทุน
 2. ผู้รับผิดชอบทุนเห็นสมควรระงับ
กำหนดการรับสมัครทุนสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557
 • สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้อง SoLA 909 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์
 • ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
นักศึกษาที่สนใจสามารถขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 8 โดยหลักฐานประกอบใบสมัครดังนี้
1.    รูปถ่าย 1 ใบ
2.    สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
3.    สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร