ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (LA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

         สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557  จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557

คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้ 
 2. มีทักษะด้านการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ 
 3. มีทัศนคติและมองโลกในแง่ดี
หน้าที่ของผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม
 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลกิจกรรมกลุ่มและคอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในกลุ่มย่อยร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาในชั่วโมงตามแผนการสอน
 2. สามารถปฏิบัติงานตามวัน-เวลาที่กำหนดในแผนการสอนได้ 
 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หลักฐานในการสมัคร
 1. ประวัติย่อ (Resume)
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา ได้แก่ Transcript และใบปริญญาบัตร อย่างละ 1 ชุด
 5. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
การสมัคร
         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 สามารถติดต่อขอใบสมัครโดยตรงที่ คุณอนัญญา พลายเล็ก  สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 8 คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2470-8782-84 โทรสาร 0-2470-8782  หรือ เว็บไซต์   http://gened.kmutt.ac.th ในวันและเวลาราชการ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

การคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-15.30 น. ห้อง SOLA 908  ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์
 • ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ห้อง SSC 805 ชั้น 8 คณะศิลปศาสตร์
     โทร. 0-2470-8782 หรือ 08-9008-9855 เว็บไซต์ http://gened.kmutt.ac.th