ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

                 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558  จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558

1. คุณสมบัติ

1.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้
1.2 มีทักษะด้านการติดต่อ ประชาสัมพันธ์
1.3 มีทัศนคติและมองโลกในแง่ดี
2. หน้าที่ของผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม
2.1  ต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลกิจกรรมกลุ่มและคอยอำนวยความสะดวกในการจัด กิจกรรมนักศึกษาในกลุ่มย่อยร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาในชั่วโมงตามแผน การสอน
2.2  สามารถปฏิบัติงานตามวัน-เวลาที่กำหนดในแผนการสอนได้
2.3 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักฐานในการสมัคร
3.1 ประวัติย่อ (Resume)
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.4 สำเนาวุฒิการศึกษา ได้แก่ Transcript และใบปริญญาบัตร อย่างละ 1 ชุด
3.5 สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
4. การสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
สามารถติดต่อขอใบสมัครโดยตรงที่ คุณอนัญญา พลายเล็ก  สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2470-8782-84 โทรสาร 0-2470-8782  หรือ เว็บไซต์   http://gened.kmutt.ac.th ในวันและเวลาราชการ
5. การคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-15.30 น. ห้อง SoLA 908  ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558


หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ห้อง SoLA 204 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์
โทร. 0-2470-8782 หรือ 08-9008-9855 เว็บไซต์ http://gened.kmutt.ac.th

1.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้
1.2 มีทักษะด้านการติดต่อ ประชาสัมพันธ์
1.3 มีทัศนคติและมองโลกในแง่ดี
2. หน้าที่ของผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม
2.1  ต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลกิจกรรมกลุ่มและคอยอำนวยความสะดวกในการจัด กิจกรรมนักศึกษาในกลุ่มย่อยร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาในชั่วโมงตามแผน การสอน
2.2  สามารถปฏิบัติงานตามวัน-เวลาที่กำหนดในแผนการสอนได้
2.3 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักฐานในการสมัคร
3.1 ประวัติย่อ (Resume)
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.4 สำเนาวุฒิการศึกษา ได้แก่ Transcript และใบปริญญาบัตร อย่างละ 1 ชุด
3.5 สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
4. การสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
สามารถติดต่อขอใบสมัครโดยตรงที่ คุณอนัญญา พลายเล็ก  สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2470-8782-84 โทรสาร 0-2470-8782  หรือ เว็บไซต์   http://gened.kmutt.ac.th ในวันและเวลาราชการ
5. การคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-15.30 น. ห้อง SoLA 908  ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558


หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ห้อง SoLA 204 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์
โทร. 0-2470-8782 หรือ 08-9008-9855 เว็บไซต์ http://gened.kmutt.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร