ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

             สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ให้ทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนในสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 4 ทุน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.    คุณสมบัติของผู้รับทุน
1.1    เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1.2    มีความประพฤติดี
1.3    มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย
1.4    ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอนจะได้รับเงินอุดหนุนทุนละ 3,000 บาท/เดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 5 เดือน
2.    ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับทุน
ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงและจะต้อง
จัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน
3.    การระงับทุน ผู้ได้รับทุนจะถูกระงับทุนด้วยเหตุดังนี้
3.1    ขาดคุณสมบัติที่สมควรได้รับทุน
3.2    ผู้รับผิดชอบทุนเห็นสมควรระงับ
4.   กำหนดการรับสมัครทุนสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
5.   การคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้อง SoLA 909            
ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ และประกาศผลสอบ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
6. หลักฐานประกอบใบสมัครดังนี้
1.    รูปถ่าย 1 ใบ
2.    สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
3.    สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร