ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

ประกาศ นโยบายวันส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร (งดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ ช่วงบ่าย)

Download >> ประกาศ งดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ช่วงบ่าย <<

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง นโยบายวันส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร
(Extra - Curricular activities)


          มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Learning by Doing) สร้างทักษะทางชีวิต ทักษะการบริหารจัดการและทักษะการเข้าร่วมสังคม สำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณืทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม รวมถึงเป็นบัณฑิตที่เก่งและดีตามวิสัยทัศน์และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายวันส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra - Curricular activities) เป็นทุกวันจันทร์ช่วงบ่ายเป็นต้นไป ตามที่แจ้งในสภาวิชาการครั้งที่ 4/2556 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 โดยขอให้งดการเรียน การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

          จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556