ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวัดและประเมินผล Soft Skill ด้านจิตอาสา"

 1. ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ   สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 2. อาจารย์ปาณเลิศ  ศิริวงศ์    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 3. นางสาวพนิดา  วสุธาพิทักษ์    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 4. นายไกรศิลา กานนท์    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 5. นายทรงเกียรติ  วิโรจน์กูลทอง    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 6. นายอนุรักษ์  ไวยศิลป์    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 7. นายวรรณชร  ไชยเดช    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 8. นางสาวนันทนา  บัณฑิตาโสภณ    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 9. นายอภิรมย์  อาทิตย์ตั้ง    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 10. นายศันสนะ  มะสุวรรณ    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 11. นางสาวกิตติภรณ์  สัจจยานุกูล    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 12. นางสาวศศิธร  จิตชุ่ม    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 13. นางสาวนฤมล ชินธนไพศาล    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 14. นางสาวปนิตา แก้วทอง    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 15. นางวันทนา เจริญราษฎร์    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 16. นางสาวอนัญญา พลายเล็ก    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 17. นายณฤธัช ไม้เกตุ    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 18. อาจารย์วรงค์  ถาวระ    สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์
 19. อาจารย์นันทนา พิชัยพัฒนาโสภณ    อาจารย์พิเศษ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
 20. ดร.วรวุฒิ จรุงคงเดช    สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
 21. อาจารย์ศิริพันธ์  นันสุนานนท์    สายวิชาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
 22. นางสาวกิตติพร วัฒนพานิช    สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
 23. นางชานน้อย วสุวัต    ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง คณะศิลปศาสตร์
 24. นางสาวชนกานต์ โฉมงาม    ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้
 25. นางสาวรัฐกานต์ ณ พัทลุง    สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
 26. นายเอกพล พลมาตย์    สถาบันการเรียนรู้
 27. นางสาวพชรพร เจริญวินัย    สถาบันการเรียนรู้
 28. นางจิราภรณ์ วงษ์เกิด    สถาบันการเรียนรู้
 29. ดร.สุกัลยา  ตันติวิศวรุจิ    สถาบันการเรียนรู้
 30. รศ.ดร.พรปภัสสร  ปริญชาญกล    ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
 31. ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย    ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
 32. นายสิทธิเดช จรรยาพัฒนานุกูล    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
 33. นางสาวทวีรัชต์ หรรษาภิบาล    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
 34. ผศ.ดร.สุปรียา. ศิริพัฒนกุลขจร    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 35. รศ.กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์    ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
 36. ผศ.ชนินทร์ ตั้งพานทอง    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 37. อาจารย์เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
 38. อาจารย์สุณิสา สถาพรวจนา    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 39. อาจารย์สยาม แย้มแสงสังข์    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 40. อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 41. ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 42. นางสาวรุ่งโรจน์ ขวัญโกมล    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 43. ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 44. รศ.กรวลัย  พันธุ์แพ    คณะวิทยาศาสตร์
 45. รศ.ดร.เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์    ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
 46. ดร.ตุลา จูฑะรสก    ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
 47. นางนวนิต มาดาน    คณะวิทยาศาสตร์
 48. นายเอกภพ เกตุสมบูรณ์    คณะวิทยาศาสตร์
 49. ผศ.วิญญู จิตสัมพันธเวช    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 50. ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ    ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 51. ดร.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา    มจธ.ราชบุรี
 52. นายเกษมสันต์ พรหมสุภา    มจธ.ราชบุรี
 53. ผศ.ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี    สำนักวิจัย สวท.
 54. นายอนุสรณ์ จำปีเรือง    สำนักงานกิจการนักศึกษา
 55. นายทวี  สีหามาตย์    สำนักงานกิจการนักศึกษา
 56. นางสาวปนัดดา พ่วงพี    กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 57. นางสตีเฟ่น    สำนักงานคณบดี
 58. นางสาวศิริลักษณ์ ตรีสินธุ์    กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
 59. นางนพสร สุขแสนไกรศร    สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 60. นางสาวสายชล บุญศิริเอื้อเฟื้อ    สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 61. นางสาวปนัดดา วงสารี    สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
 62. นางสาวสิริพัชร ชาญณรงค์    สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
 63. นางณัฐรินีย์ น้อยบุตร์    สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
 64. นางสาวสิริพัชร ชาญณรงค์    สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
 65. นางสาวปิยะนาถ สิริรัตนาวงศ์    สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ