ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายละเอียดข่าว

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษา 2/2559

               สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ดังมีรายนามต่อไปนี้

                    1. นางสาวสุจิตรา สิงห์ตา
                    2. นางสาวรัตติกาล เครือสิงห์แก้ว
                    3. นางสาวนันทิยาพร ทินรุ่ง
                    4. นายปฏิกร ศรีภิรมย์
                    5. นางสาวกรกนก บุญสุข

          สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ดังมีรายนามต่อไปนี้

                    1. นางสาวอรนุช สิทธิพันธ์ศักดา
                    2. นางสาวณัฐธิดา ศรีศศิวิมล
                    3. นายธนชาติ สุคนธ์ทิพย์
                    4. นางสาวภรณ์ระวี โสภณพิเชฐ
                    5. นายธีรพงศ์ คงปราการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ