ค้นหา

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


สำหรับนักศึกษา


ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Office of General Education

ประกาศจากวิชาGEN111และ GEN121

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศ งดการเรียนการสอนครึ่ีงวันในช่วงเช้า

เอกสารอ้างอิงจากการประชุมคณะทำงานฯ GE ครั้งที่ 12 /2553

ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553 (สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป)

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มจธ. เพื่อรับทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มจธ. เพื่อรับทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553

รายชื่อหนังสือจากสถาบันการเรียนรู้

โครงการสัมมนาวิชาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การเขียน มคอ.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำและวิพากษ์รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


News 121 - 134 of 134
First | Prev. | 3 4 5 6 7 | Next | Last