เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ในหัวข้อ “การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้” วิธีการนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ในแง่การกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ตามลักษณะของการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งวิธีการดังกล่าวได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์ด้านต่างๆ หลายแขนง ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกมที่มีกฎเกณฑ์กติกา เงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกัน เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น โดยมีการนำเนื้อหา ข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่นตลอดจนผลของการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เดชรัต สุขกำเนิด และคณะผู้ช่วยวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์ด้านการออกแบบเกม โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ และแนวทางการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งผ่านไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และระยะที่ 2 การขยายผลไปสู่การออกแบบกิจกรรมในรายวิชา GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ และแนวทางการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ และมีติดตามผล การทดลองปฏิบัติการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเกมต่อไป