ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

ภาพกิจกรรม ปีพ.ศ. 2557เรื่อง : สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
วัน : 19 ธันวาคม 2557
สถานที่ : ห้องประชุม SoLA 903 คณะศิลปศาสตร์


เรื่อง : GEN241 : Final Project - Stage Play (ละครเวที)
วัน : ศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ : ห้อง SCL216 (ห้องเรียนรวม 600) คณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง : GEN351 : โครงการตลาดธุรกิจจำลอง และ โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วัน : 31 ตุลาคม, 10,17,19 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ : บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง : GEN301 : นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ
วัน : 28 ตุลาคม 2557
สถานที่ : สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ


เรื่อง :
GEN101 : โครงการการแข่งขัน KMUTT TABLETENNIS 5/2014
วัน : 20 ตุลาคม 2557 เวลา 3.00 - 17.30 น.
สถานที่ : อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

เรื่อง : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน 4 ปี การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการสังเคราะห์อัตลักษณ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
วัน : 11-12 กรกฎาคม 2557
สถานที่ : บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง : GEN301 : บรรยายพิเศษหัวข้อ "การนวดเพื่อสุขภาพ" โดย อาจารย์วิทยา ปัทมะรางกูร (2/2556)
วัน : 9 กันยายน 2557 เวลา 08.30-11.30 น.
สถานที่ : อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

เรื่อง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
วัน : 1 กรกฎาคม 2557
สถานที่ : ห้องประชุม SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์ 

เรื่อง : GEN241 : สัมมนาการระดมสมองถอดบทเรียนในรายวิชารายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (2/2556)
วัน : 26 มิถุนายน 2557
สถานที่ : ห้องประชุม SoLA 903 คณะศิลปศาสตร์

เรื่อง : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
วัน : 2 มิถุนายน 2557
สถานที่ : ห้องประชุม SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์

เรื่อง : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
วัน : 24 เมษายน 2557
สถานที่ : ห้องประชุม SoLA 904 คณะศิลปศาสตร์

เรื่อง : GEN341 : โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (หลักสูตรนานาชาติ) (2/2556)
วัน : 5 เมษายน 2557
สถานที่ : บ้านเกาะเกิด ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เรื่อง : GEN241 : Installation Art "UP IN THE AIR (2/2556)
วัน : 1 เมษายน 2557
สถานที่ : ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
วัน : 7 มีนาคม 2557
สถานที่ : ห้องประชุม SoLA 904 คณะศิลปศาสตร์ 

เรื่อง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
วัน : 29 มกราคม 2557
สถานที่ : ห้องประชุม SoLA 905 คณะศิลปศาสตร์