ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

ภาพกิจกรรม ปีพ.ศ. 2558
เรื่อง : กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
วัน : 16 กันยายน 2558
สถานที่ : ณ ห้องประชุม SoLA904 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์


เรื่อง : เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมรายวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)
วัน : 16 กรกฎาคม 2558
สถานที่ : ณ ห้อง CB2405 (X-Classroom) อาคารเรียนรวม2


เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้” ระยะที่ 2
วัน : 14 กรกฎาคม 2558
สถานที่ : ณ ห้อง CB2405 (X-Classroom) อาคารเรียนรวม2


เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้” สำหรับรายวิชา GEN231 มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking )
วัน : 13 กรกฎาคม 2558
สถานที่ : ณ ห้อง CB2405 (X-Classroom) อาคารเรียนรวม2


เรื่อง : สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
วัน : 8 กรกฎาคม 2558
สถานที่ : ณ ห้อง CB2405 (X-Classroom) อาคารเรียนรวม2


เรื่อง : โครงการสัมมนาถอดบทเรียน การเรียนการสอนรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (หลักสูตรปกติ)
วัน : 6 กรกฎาคม 2558
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovative Learning Institute)


เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้” ระยะที่ 1
วัน : 30 มิถุนายน 2558
สถานที่ : ณ ห้อง CB2405 (X-Classroom) อาคารเรียนรวม2


เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการปรับปรุงโครงสร้างและแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : คณะและภาควิชา
วัน : 24 มิถุนายน 2558
สถานที่ : ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร


เรื่อง : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในด้านจัดการเรียนการสอนของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
วัน : 12 มิถุนายน 2558
สถานที่ : ณ โรงแรม แคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เรื่อง : สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
วัน : 28 พฤษภาคม 2558
สถานที่ : ณ ห้องประชุม SoLA904 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์


เรื่อง : ตลาดธุรกิจจำลอง : เพลินวาน ณ บางมด
วัน : 22-23 เมษายน 2558
สถานที่ : ลานเอนกประสงค์ หลังศาลาวีรชน


เรื่อง : KMUTT Health for Happy Life 2015
วัน : 22 เมษายน 2558
สถานที่ : ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2


เรื่อง : นิทรรศการนำเสนอผลงานรายวิชา GEN111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
วัน : 21 - 23 เมษายน 2558   
สถานที่ : ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2


เรื่อง : Inspiration Forum
วัน : มีนาคม – เมษายน 2558
สถานที่ : -


เรื่อง : Infographic Exhibition
วัน : 9-20 มีนาคม 2558
สถานที่ : Science Learning Space - KMUTT

เรื่อง : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
วัน : 22 มกราคม 2558
สถานที่ : ห้องประชุม SoLA 905 คณะศิลปศาสตร์


เรื่อง : GEN121 กิจกรรม Paper Tower
วัน : -
สถานที่ : -