สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ได้เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ดังนี้

  • GEN 111 Man and Ethics of Living (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
  • GEN 121 Learning and Problem Solving Skills (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
  • GEN 241 Beauty of Life (หลักสูตรนานาชาติ)
  • GEN 351 Modern Management and Leadership* (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ) *GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ

รายละเอียดวันเวลาดังเอกสารแนบ (สำหรับรายวิชาที่ไม่ได้เปิดรับสมัคร ประธานรายวิชาจะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ด้วยตนเอง)

หากท่านสนใจกรุณากรอกข้อมูลตามลิงก์ที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด https://forms.gle/3zes8yZK6yECnaz26

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทาง http://gened.kmutt.ac.th/ และแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณศศิธร จิตชุ่ม โทร 02-4708719 หรือ sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th

According to General Education Office has open to apply a group advisor, here is the list of the subject for this upcoming semester 2/2019

  • GEN 111 Man and Ethics of Living (Thai program / International program)
  • GEN 121 Learning and Problem Solving Skills (Thai program / International program)
  • GEN 241 Beauty of Life (International program)
  • GEN 351 Modern Management and Leadership* (Thai program / International program) *GEN351 Management area of study or Management experience is required

**Please see an attached file for more detail** (For the subject that didn’t show on the list, the subject’s leader will have their own selective process.)

If you are interested, please fill the form in the link below: https://forms.gle/HKpGekVczSg7TAZw6

Day for apply: Today – November 30, 2019

The result will be announced on December 13, 2019, at http://gened.kmutt.ac.th and the result will be sent via email

If you want more information please contact Ms.Sasithorn Jichoom Tel. 02-4708719 or e-mail sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th