ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

ข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ General Education Program
King Mongkut’s University of Technology Thonburi

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3.1 หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้บัณฑิต มจธ. เป็นผู้นำของพลเมืองโลก (Leader Global Citizen) และได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. ดังนี้คือ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะด้านชีวิตและการทำงาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี และมีความตระหนักเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก จากคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยการจัดการเรียนการสอนทั้งในสาขาวิชาชีพ และในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของ มจธ. จะต้องได้ผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

กลไกหนึ่งที่จะสร้างบัณฑิตมจธ.ให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถดำเนินการได้โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548)

มจธ.ได้กำหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ จะต้องเรียนรายวิชาในศึกษาทั่วไปจำนวน 31 หน่วยกิต โดยมีแนวคิดให้การเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ ทั้งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และให้ความสำคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดชุมชนปฎิบัติ (Community of Practice: CoP) การเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์นอกจากบูรณาการในเชิงเนื้อหาแล้วยังเป็นการบูรณาการกระบวนการเรียนการสอน โดยให้มีคณาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชาร่วมเป็นทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้เกิดการบูรณาการเนื้อหาวิชา ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ดังนั้น มจธ.จึงเสนอให้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นใหม่ และกำหนดเนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 นอกจากนี้ มจธ. ยังได้พิจารณาปรับกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของวิชา อาทิ การเรียนรู้แบบ Problem-based learning (PBL) การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย (Research-based learning) หรือการสอดแทรกกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน (Activity-based learning)

3.2 ปรัชญาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

“พระพรหมคุณาภรณ์เล่าความเป็นมาของวิชาศึกษาทั่วไปว่า สมัยก่อน เรียกว่า วิชาศิลปศาสตร์ มีมาตั้งแต่สมัยกรีก เป็นวิชาสำหรับเสรีชนหรือชนชั้นสูงที่จะเป็นผู้นำของสังคม เป็นวิชาที่ต้องใช้ความสามารถทางสติปัญญาในการศึกษา เป็นการศึกษาที่ยกระดับจิตใจต่างจากวิชาสำหรับข้าทาสซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับการใช้ฝีมือหรือแรงงาน” (คัดจากเอกสาร “การปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550”) วิชาศึกษาทั่วไปทำหน้าที่ทำคนให้เป็นบัณฑิต หรือสร้างบัณฑิต มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาคน เพื่อให้บุคคลแต่ละคนเป็นคนที่สมบูรณ์ มีชีวิตที่ดีงาม ประณีต ประเสริฐ สมกับความเป็นมนุษย์ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคนเต็มคน เป็นชีวิตที่มีอิสรภาพ และมีความสุข (คัดจากเอกสาร “การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต, 2550)

ในปัจจุบันหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจะมีลักษณะที่ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ (1) คำนึงถึงความสำเร็จของผู้เรียนและความต้องการของสังคม (2) จะต้องสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และ (3) ผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา เพื่อสรรสร้างชีวิตที่ดีแก่ตนเอง (รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย Prof. Deane Neubauer, 2550)

สำหรับปรัชญาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ. คือ มุ่งหวังให้บัณฑิต มจธ. มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีปณิธานที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาให้มีฐานความรู้ทางวิชาการที่กว้างขวาง มีระบบการคิดที่มีเหตุผล มีทักษะทางภาษาไทย และมีความสันทัดในภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย 1 ภาษา ได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในจริยธรรม และคุณธรรม มีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี มีวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ สนใจ และมีใจเปิดกว้างที่จะรับวิทยาการใหม่ๆ (ปรับปรุงจากวิสัยทัศน์ มจธ.) ดังนั้น แนวทางทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเอาคนเป็นหลัก ไม่ใช่เอาวิชาเป็นหลัก เอาคุณภาพของคนเป็นเป้าหมาย คือต้องการให้คนเป็นอย่างไร มีคุณภาพอย่างไร เนื้อหาวิชาก็จะตามมา และที่สำคัญคือต้องจัดให้เกิดความพอดี ให้ได้คนดีมีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ทางวิชาการด้วย (คัดจากเอกสาร “การปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล”, 2550)

3.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ. จะช่วยตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2549 - 2563 (KMUTT Roadmap 2020) ทางด้านความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของบัณฑิต โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มีดังนี้

1) เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในความแตกต่างทางความคิด และสามารถดำรงชีวิตอย่างดีงาม

2) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล

3) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในบริบทของท้องถิ่น ของประเทศ และของโลก

4) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และความงดงามตามธรรมชาติ

5) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาและสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม

6) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน ในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว และกิจกรรมทางสังคมได้ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อันเนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กำหนดการใช้หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุงใหม่จะใช้สำหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาที่ มจธ. ในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป


หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี