ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

LNG 108 การเรียนรู้แบบอิงเนื้อหาวิชา

Content-based Language Learning          3 (3-0-6)

               รายวิชานี้บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการคิด และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเข้ากับเนื้อหาวิชาในสาขาต่าง ๆ การเรียนการสอนเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาต้นสังกัดของนักศึกษาและอาจารย์ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีความยืดหยุ่นสูง ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน รวมถึงภาควิชาต้นสังกัดของนักศึกษา

               This course is content-based. It integrates a variety of skills—listening, speaking, reading, writing, thinking—and enables English language learning through content area learning. The teaching requires cooperation from both content area teachers and the English language teacher to design learning activities that are highly learner-centered and dynamic. The content depends on the interest and needs of learners, or the requirements of the learners’ academic departments.