ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

รายวิชาทั้งหมด

1.รายวิชาในกลุ่มบังคับ

1) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย

GEN 101 พลศึกษา Physical Education

2) กลุ่มวิชาบูรณาการ

GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต Man and Ethics of Living

GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา Learning and Problem Solving Skills

GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด Miracle of Thinking

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต Beauty of Life

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ Modern Management and Leadership      

3) กลุ่มวิชาภาษา

3.1) หลักสูตรปกติ                      

LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป General English                                                                 

LNG 102 ทักษะและกลยุทธ์ภาษาอังกฤษ English Skills and Strategies                             

LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English           

3.2) หลักสูตรนานาชาติ                                             

LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษานานาชาติ Academic English for International Students              

LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ Academic Listening and Speaking                             

LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ Academic Reading and Writing            

LNG 108 การเรียนรู้แบบอิงเนื้อหาวิชา Content-based Language Learning    

2.รายวิชาในกลุ่มบังคับเลือก                   

GEN 201 ศาสตร์และศิลป์ในการปรุงและบริโภคอาหาร Art and Science of Cooking and Eating

GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง The Philosophy of Sufficiency Economy    

GEN 212 การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยวิถีพุทธ (Mind Development through Buddhism for a Fulfilling Life) 

GEN 223 การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness)

GEN 224 เมืองน่าอยู่ (Liveable City)

GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน (Community Based Research and Innovation)

GEN 242 ปรัชญาจีนกับการดำเนินชีวิต (Chinese Philosophy and Ways of Life)

GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม Holistic Health Development                                        

GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์ Ethics in Science-based Society                           

GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม The History of Civilization                          

GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล Man and Reasoning

GEN 332 การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ (Science Storytelling)         

GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย Thai Indigenous Knowledge                 

GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Technology and Innovationfor Sustainable Development   

GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ Managerial Psychology                  

GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ Personality Development and Public Speaking              

GEN 412 ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน Science and Art of Living and Working

GEN 421 สังคมศาสตร์บูรณาการ Integrative Social Sciences                                                                     

GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว Culture and Excursion