ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ.2553 เป็นโครงสร้างที่กำหนดรายวิชาโดยยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 เป็นแกนในการจัดทำโครงสร้างรายวิชา และได้พิจารณาสอดแทรกเนื้อหาหลักที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยกลุ่มวิชาบังคับ 25 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต ดังแสดงในตารางที่ 1  


ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ปี พ.ศ. 2553


กลุ่มวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มวิชาบังคับ

  • กลุ่มวิชาสุขพลานามัย
  • กลุ่มวิชาบูรณาการ
  • กลุ่มวิชาภาษา

25 หน่วยกิต

 

1 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต


 

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

สายวิชาภาษา

กลุ่มวิชาบังคับเลือก

6 หน่วยกิต

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป/คณะ/ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

รวม

31 หน่วยกิต

 

1.  โครงสร้างกลุ่มวิชาบังคับ

             นักศึกษามจธ. ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 จะต้องเรียนวิชาบังคับตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างในตารางที่ 2 จำนวน 25 หน่วยกิต โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ 2 หน่วยงานคือ สายวิชาภาษา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษาจำนวน 9 หน่วยกิต สำหรับวิชาที่เหลือสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน (รายละเอียดในตารางที่ 2)  


2.  โครงสร้างกลุ่มวิชาบังคับเลือก

        นอกจากนักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาบังคับ 25 หน่วยกิตข้างต้นแล้ว นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาบังคับเลือกที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอีก 6 หน่วยกิตตามความสนใจ โดยวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิตดังกล่าว จะต้องไม่อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีความรู้หลากหลาย ทั้งนี้วิชาบังคับเลือกจะดำเนินการโดยสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป (รายละเอียดในตารางที่ 2) หรือเป็นรายวิชาที่เสนอโดยคณะอื่นๆ สอดคล้องกับเกณฑ์ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสภาวิชาการแล้ว

ตารางที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ปี พ.ศ. 2553


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

โครงสร้างหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ( 31 หน่วยกิต) 

รายวิชาบังคับ 

(16 + 9 หน่วยกิต) 

รายวิชาบังคับเลือก 

( 6 หน่วยกิต) 

หมายเหตุ 

สุขพลานามัย  

GEN 101 พลศึกษา (Physical Education) 1 (0-2-2) 

GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Development)  3 (3-0-6) 

จัดการเรียนการสอนโดย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป 

คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต  

GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man and Ethics of Living)

3 (3-0-6)   

GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (The Philosophy of Sufficiency Economy) 3 (3-0-6) 

GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์ (Ethics in Science-Based Society) 3 (3-0-6) 

GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ (Personality Development and Public Speaking) 3 (2-2-6)

GEN 412 ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน (Science and Art of Living and Working) 3 (3-0-6)

จัดการเรียนการสอนโดย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem Solving Skills) 3 (3-0-6)   

GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม (The History of Civilization) 3 (3-0-6) 

GEN 421 สังคมศาสตร์บูรณาการ (Integrative Social Sciences)  3 (3-0-6) 

จัดการเรียนการสอนโดย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป 

การคิดอย่างมีระบบ 

GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking) 3 (3-0-6)   

GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning) 3 (3-0-6)   

จัดการเรียนการสอนโดยสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป 

คุณค่าและความงาม 

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life) 3 (3-0-6)   

GEN 341ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge) 3 (3-0-6) 

GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Culture and Excursion) 3 (2-2-6) 

จัดการเรียนการสอนโดย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป 

เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ  

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership) 3 (3-0-6) 

GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Technology and Innovation for Sustainable Development) 3 (3-0-6) 

GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ (Managerial Psychology) 3 (3-0-6) 

จัดการเรียนการสอนโดย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาษาและการสื่อสาร 

LNG 101-103* (หลักสูตรปกติ) 

LNG 105-108  (หลักสูตรนานาชาติ) (9 หน่วยกิต) 

LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม (Learning Language and Culture)
3 (3-0-6)

LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English through Independent Learning) 3 (3-0-6)

LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน
(Reading Appreciation) 3 (3-0-6)

LNG 232 การแปลเบื้องต้น
(Basic Translation) 3 (3-0-6)

LNG 234 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)
3 (3-0-6)

LNG 294 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers) 3 (3-0-6)

LNG 295 ทักษะการพูดภาษาไทย (Speaking Skills in Thai) 3 (3-0-6)

LNG 296 ทักษะการเขียนภาษาไทย (Writing Skills in Thai) 3 (3-0-6)

LNG 311 ภาษามาเลย์เบื้องต้น
(Basic Malay Language) 3 (3-0-6)

LNG 341 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
(Basic Vietnamese) 3 (3-0-6)

จัดการเรียนการสอนโดยสายวิชาภาษา 

 

 

GEN XXX (หรือรายวิชาอื่นๆ เปิดสอน) 

 

*หมายเหตุ : นักศึกษาที่คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่สายวิชาภาษาอังกฤษกำหนด สามารถเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ขอให้ดูรายละเอียดวิชาได้จากสายวิชาภาษา

3. คำอธิบายระบบรหัสวิชา

          GEN หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้ดูแล

          LNG หมายถึง รายวิชาในกลุ่มภาษาที่สายวิชาภาษาเป็นผู้ดูแล

          ตัวเลข 3 ตัว หลังรหัส GEN มีความหมายดังนี้

เลขลำดับที่หนึ่ง แสดงถึง ชั้นปีที่เรียน (เช่น เลข 1 รายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 1)

เลขลำดับที่สอง แสดงถึง รายวิชาในกลุ่มคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เลข 0 แสดง กลุ่มสุขพลานามัย

เลข 1 แสดง กลุ่มคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

เลข 2 แสดง กลุ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 3 แสดง กลุ่มการคิดอย่างมีระบบ

เลข 4 แสดง กลุ่มคุณค่าและความงาม

เลข 5 แสดง กลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ

เลขลำดับที่สาม แสดงถึง ลำดับรายวิชาที่เปิดในกลุ่มคุณลักษณะดังกล่าวตามชั้นปี


หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี