ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

แผนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละชั้นปี

          โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดทำขึ้นด้วยการวางกรอบรายวิชาให้นักศึกษาโดยคำนึงถึง ทักษะ ความรู้ที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยในแต่ละชั้นปี เช่น ทักษะด้านการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การหาความรู้ ทักษะด้านการจัดการ เป็นต้น ดังนั้นภาควิชาต่างๆ ควรจัดให้นักศึกษาได้ศึกษาตามแผนการศึกษาที่ได้จัดไว้ในแต่ละชั้นปี ดังตารางที่ 3 ที่แสดงว่าแต่ละรายวิชานักศึกษาควรเรียนในชั้นปีใด

ตารางที่ 3 แผนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละชั้นปี

รายวิชา 

ชั้นปีที่ 1 

ชั้นปีที่ 2 

ชั้นปีที่ 3 

ชั้นปีที่ 4 

1/1 

1/2 

2/1 

2/2 

3/1 

3/2 

4/1 

4/2 

กลุ่มวิชาบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEN 101 พลศึกษา (Physical Education)  1 (0-2-2) 

/

/

/

/

 

 

 

 

GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man and Ethics of Living)  3 (3-0-6)   

/

/

/

/

 

 

 

 

GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem Solving Skills) 3 (3-0-6)   

/

/

/

/

 

 

 

 

GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking) 3 (3-0-6)   

 

/

/

/

 

 

 

 

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life) 3 (3-0-6)  

 

 

 

/

/

/

/

/

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership) 3 (3-0-6) 

 

 

 

 

/

/

/

/

กลุ่มวิชาบังคับเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEN xxx 1 

 

 

 

 

/

/

/

/

GEN xxx 2 

 

 

 

 

/

/

/

/


หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี