ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

GEN101 พลศึกษา

Physical Education          1 (0-2-2)

                   รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจำเป็นในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ หลักการออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนฝึกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ หนึ่งชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาที่เปิดโอกาสให้เลือก เพื่อพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพและบุคลิกที่ดีมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักกติกามารยาท ที่ดีในการเล่นกีฬาและชมกีฬา

                   This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, care and prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including basic skills in sports with rules and strategy from popular sports. Students can choose one of several sports provided, according to their own interest. This course will create good health, personality and sportsmanship in learners, as well as develop awareness of etiquette of playing, sport rules, fair play and being good spectators.

ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ภาคการศึกษา 1/2553 *เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานี้เป็นครั้งแรก
 • ภาคการศึกษา 2/2553
  • เอกสาร มคอ. 3 (ใช้เอกสารฉบับเดียวกับภาคการศึกษา 1/2553)
  • เอกสาร มคอ. 5 (ใช้เอกสารฉบับเดียวกับภาคการศึกษา 1/2553)
 • ภาคการศึกษา 1/2554
  • เอกสาร มคอ. 3 (ไม่มีเอกสาร)
  • เอกสาร มคอ. 5 (ไม่มีเอกสาร)
 • ภาคการศึกษา 2/2554
  • เอกสาร มคอ. 3 (ไม่มีเอกสาร)
  • เอกสาร มคอ. 5 (ไม่มีเอกสาร)
 • ภาคการศึกษา 1/2555
 • ภาคการศึกษา 2/2555
 • ภาคการศึกษา 1/2556
 • ภาคการศึกษา 2/2556
 • ภาคการศึกษา 1/2557
  • เอกสาร มคอ. 3
  • เอกสาร มคอ. 5