GEN 242 ปรัชญาจีนกับการดำเนินชีวิต

Chinese Philosophy and Ways of Life

วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับ : รู้ปรัชญาจีน เปิดมิติทางความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่เป้าหมายในชีวิต
คำนิยามสั้นๆ ของวิชานี้ : ร่างกาย จิตใจ ปฏิสัมพันธ์
ชื่อเล่นของวิชา (ชื่อที่นักศึกษามักเรียกติดปาก) : –

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งแก้ไขปัญหาสามด้าน ได้แก่ กาย ใจ และปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดำเนินชีวิตให้แก่นักศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาจีนและวิถีของนักปราชญ์จีนมาเป็นแนวทางศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการพัฒนาปัญญาเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกปัจจุบัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในรายวิชา

  • งานเขียนสะท้อนปรัชญา
  • โครงงานและการนำเสนอ

ค่าเดินทางและค่าเข้าเล่มเอกสาร (ขึ้นอยู่กับการเลือกหัวข้อโครงงานของนักศึกษา)

ไม่จำเป็น (แต่ถ้าชอบเรื่องที่เกี่ยวกับจีนด้วยจะดีมาก)

ไม่จำเป็น (แต่ถ้ารู้ประวัติศาสตร์จีนมาบ้างจะดีมาก)

สัดส่วนคะแนน

1 %
Activity
1 %
homework
1 %
project
1 %
final exam

หมายเหตุ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลโดยประมาณ อาจมีการปรับเปลี่ยนในระหว่างการเรียนการสอนได้

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม