GEN 421 สังคมศาสตร์บูรณาการ (กลุ่ม 1-2)

Integrative Social Sciences

วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับ : การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมด้วยตนเอง ปัญหาสังคม การแสดงความคิดเห็น การรับฟังผู้อื่น
คำนิยามสั้นๆ ของวิชานี้ : เรียนรู้ด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็น รับฟังผู้อื่น
ชื่อเล่นของวิชา (ชื่อที่นักศึกษามักเรียกติดปาก) : –

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน อาทิเช่น ปัญหาด้านความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ปัญหาการกระจายทรัพยากร ปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง และปัญหาความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

This course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and culture, economics, politics and laws, and the environment. The course also covers interesting contemporary social issues, such as ethnic problems, resource distribution, political instability, and environmental deterioration.

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในรายวิชา

  • ค้นคว้าประเด็นทางสังคม
  • จับกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น

สนใจเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสังคม

สัดส่วนคะแนน

1 %
Activity
1 %
midterm exam

หมายเหตุ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลโดยประมาณ อาจมีการปรับเปลี่ยนในระหว่างการเรียนการสอนได้

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม