GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

Culture and Excursion

วิชานี้ เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ วิถีชีวิต ที่หลากหลาย โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ รวมทั้งการใช้ภาษาในการสื่อสารและการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว

This course aims to encourage students to learn and understand culture and culture exchange on both local and international aspects. Students will comprehend the diversities of ways of life through excursion-based learning, and understand the key role of language used for communication and tourism management.

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม