กรณีที่ 1 อาจารย์ใหม่ (ไม่เคยสอนกับสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปมาก่อนเลย)

ขอให้ดำเนินการกรอก แบบฟอร์มขอ Inter Account (คลิกดาวน์โหลด) ส่งมายังสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

 

กรณีที่ 2 อาจารย์ที่เคยสอนกับสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปมาก่อนแล้ว

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป จะดำเนินการจัดทำ Internet Account ให้กับอาจารย์พิเศษทุกท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในติดต่อประสานงานและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และจะจัดส่ง รหัสของ Internet Account ส่งให้ทาง E-mail

 

หมายเหตุ ขอให้อาจารย์ส่งไฟล์เอกสารลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ส่งกลับให้สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ประสานงาน คุณอนัญญา พลายเล็ก
อีเมล : ananya.pla@mail.kmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4708782