คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้
 2. มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 3. มีทักษะด้านการติดต่อ ประชาสัมพันธ์
 4. มีทัศนคติและมองโลกในแง่ดี

 

หน้าที่ของผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม

 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลกิจกรรมกลุ่มและคอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในกลุ่มย่อยร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาในชั่วโมงตามแผนการสอน
 2. สามารถปฏิบัติงานตามวัน-เวลาที่กำหนดในแผนการสอนได้
 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

การสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 – วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 สมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น คลิกที่นี่

กรุณาเตรียมเอกสาร (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ที่ใช้ในการสมัครงานให้พร้อมก่อนการสมัครออนไลน์ ดังนี้

  • ภาพถ่าย (หน้าตรง)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ใบรับรองการจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท (ถ้ามี)
  • ประวัติย่อหรือ Resume (ถ้ามี)
  • สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 

การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ห้อง SoLA 203 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ (วันสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ ในการสมัคร)

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ห้อง SoLA 201 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2470-8782

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. มีความประพฤติดี
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย
 4. มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 5. ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา
  * ผู้ที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอนจะได้รับเงินอุดหนุนทุนละ 3,000 บาท/เดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน

 

ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับทุน

ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงและจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน

 

การระงับทุน ผู้ได้รับทุนจะถูกระงับทุนด้วยเหตุดังนี้

 1. ขาดคุณสมบัติที่สมควรได้รับทุน
 2. ผู้รับผิดชอบทุนเห็นสมควรระงับ

 

การสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 – วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 สมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น คลิกที่นี่

กรุณาเตรียมเอกสาร (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ที่ใช้ในการสมัครงานให้พร้อมก่อนการสมัครออนไลน์ ดังนี้

  • ภาพถ่าย (หน้าตรง)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ใบรับรองการจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท (ถ้ามี)
  • ประวัติย่อหรือ Resume (ถ้ามี)
  • สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 

การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ห้อง SoLA 203 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ (วันสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ ในการสมัคร)

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ห้อง SoLA 201 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2470-8782

— ขณะนี้ยังไม่ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ —