สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามกลุ่มรายวิชาดังนี้

  • GEN 111 Man and Ethics of Living (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
  • GEN 121 Learning and Problem Solving Skills (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
  • GEN 231 Miracle of Thinking (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
  • GEN 241 Beauty of Life (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
  • GEN 351 Modern Management and Leadership (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ) 

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

  1. ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป
  2. หรือหากมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
  3. มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ รวมถึงมีความรับผิดชอบด้านการจัดการจำนวนนักศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มตามรูปแบบของรายวิชาได้
  4. มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

หมายเหตุ สำหรับรายวิชา GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ

 

หากท่านสนใจ กรุณากรอกข้อมูลตามลิงก์ที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

*ท่านใดที่ยังไม่เคยสอนวิชา GEN กับมจธ.มาก่อน กรุณาเตรียม CV และปริญญาบัตรหรือทรานสคริป สำหรับใช้ประกอบในการสมัคร

https://form.jotform.com/211724549714458

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 

โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกให้ทราบทางอีเมลที่ใช้สมัคร ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณศศิธร จิตชุ่ม ทางอีเมล sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th