สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตามกลุ่มรายวิชาดังนี้
GEN 111 Man and Ethics of Living (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
GEN 121 Learning and Problem Solving Skills (หลักสูตรปกติ)
GEN 231 Miracle of Thinking (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
GEN 241 Beauty of Life (หลักสูตรนานาชาติ)
GEN 351 Modern Management and Leadership* (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ
(รายวิชาที่ไม่ได้เปิดรับสมัคร ประธานรายวิชาจะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ด้วยตนเอง)

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องสามารถสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ รวมถึงสามารถรับผิดชอบจำนวนนักศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มตามรูปแบบของรายวิชาได้

หากท่านสนใจ กรุณากรอกข้อมูลตามลิงก์ที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
(ท่านใดที่ยังไม่เคยสอนวิชา GEN กับมจธ.มาก่อน กรุณาเตรียม CV และปริญญาบัตรหรือทรานสคริป สำหรับใช้ประกอบในการสมัคร)
https://form.jotform.com/203171298396058

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกให้ทราบทางอีเมลที่ใช้สมัคร ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณศศิธร จิตชุ่ม ทางอีเมล sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th

 


 

According to General Education Office has open to apply a group advisor, here is the list of the subject for this upcoming semester 2/2020
GEN 111 Man and Ethics of Living (Thai program / International program)
GEN 121 Learning and Problem Solving Skills (Thai program)
GEN 231 Miracle of Thinking (Thai program / International program)
GEN 241 Beauty of Life (International program)
GEN 351 Modern Management and Leadership* (Thai program / International program)
*GEN351 Management experience is required.
(For the subject that didn’t show on the list, head of the course will have their own selective process.)

Applicants must be able to do online teaching. As well as being able to be responsible for the number of students that difference in each group according to the type of course.

If you are interested, please fill the form in the link below:
(For those who never teach with GEN before, please prepare your Curriculum Vitae (CV) and your degree/transcript before entering the link.)
https://form.jotform.com/203171298396058

Day for apply: Today – November 26, 2020
The result will be announced via email on December 4, 2020.
If you want more information please contact Ms.Sasithorn Jichoom. email sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th