ประกาศผลการรับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) นักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของ คณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานดังต่อไปนี้ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) นางสาวสุพัตรา…

รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) นักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ผู้ช่วยสอน (TA) และผู้ช่วยวิจัย…

รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม รายวิชา GEN ภาคการศึกษาที่ 1/6564

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามกลุ่มรายวิชาดังนี้ GEN 111 Man and…

รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

          สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรมและทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563…

ขยายเวลา รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม รายวิชา GEN ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม รายวิชา GEN ภาคการศึกษาที่ 2/2563   เรียน อาจารย์ทุกท่าน   สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี…

รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม รายวิชา GEN ภาคการศึกษาที่ 2/2563

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกิจกรรม สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตามกลุ่มรายวิชาดังนี้GEN 111 Man…

รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

          สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรมและทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563…