ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

เอกสารเผยแพร่ จากสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

     >> เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนระบบ PBBS ของอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

     >> หลักเกณฑ์การคิดค่าตอบแทนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

     >> หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน

     >> โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน 4 ปี การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการสังเคราะห์อัตลักษณ์รายวิชาศึกษาทั่วไป วันเสาร์ที่ 11 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

     >> โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม คามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง

     >> เอกสารประกอบการสัมมนาทบทวน  "ปรัชญาการศึกษาทั่วไป" คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 21-23 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม Prince 3 ชั้น 11 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ (Prince Palace) กรุงเทพมหานคร และบ้านสวนอัมพวันรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม     

     >> เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ คณาจารย์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง : การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning และ Peer coaching วันพุธที่ 19 และวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 11 สถาบันการเรียนรู้  

     >> เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป วันศุกร์ที่ 7 ถึงวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

     >> เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "GE Kmutt Roadmap" วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า 

     >> การบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บรรยายให้คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น วันที่ 21 กรกฎาคม 2554)

     >> คู่มือ/แนวปฏิบัติในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (วันที่ 22 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ)

     >> แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่ว ไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 : ประสบการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

     >> แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษา ทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 : ประสบการณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ)

     >> การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ : การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)ประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี)

     >> คู่มือ/แนวปฏิบัติในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (วันที่ 5 มีนาคม 2553 บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

     >> ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)” (บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)

     >> คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) และแนวทางการทำวิจัยด้านการเรียนการสอน"