ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

Title

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ณ โรงแรม คามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง