เอกสารที่จะต้องส่ง

  1. แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงโอนเงิน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ลงนามด้วยลายเซ็นจริง
  3. สำเนาหน้า Book Bank ของธนาคารที่ประสงค์จะให้โอนเงิน ลงนามด้วยลายเซ็นจริง

หมายเหตุ ขอให้อาจารย์ส่งเอกสารพร้อมลงนามสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

             ส่งทางไปรษณีย์กลับให้สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป หรือส่งด้วยตนเอง

             ที่อยู่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปะศาสตร์

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                   126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุเทพมหานคร 10140

ผู้ประสานงาน คุณอนัญญา พลายเล็ก
อีเมล : ananya.pla@mail.kmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4708782