ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

บุคลากร


   
 
ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ   อ.ปาณเลิศ ศิริวงศ์
หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป   รักษาการรองหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
02 4708781   02 4708724
sasitorn.suw@kmutt.ac.th   parnlert.sir@kmutt.ac.th
     
 

 

อ.วรงค์ ถาวระ
อ.ชัยพร สิงห์ดี
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ประจำ
02 4708724
02 4708724
warong.tha@kmutt.ac.th
chaiyaporn.sin@mail.kmutt.ac.th
   
 
นางวันทนา เจริญราษฎร์   นางสาวอนัญญา พลายเล็ก
นักบริหารงานทั่วไป   นักบริหารงานทั่วไป
02 4708782   02 4708782
wantana.cha@kmutt.ac.th   tidarat.pla@kmutt.ac.th
     
     
นางสาวศศิธร จิตชุ่ม   นางสาวพนิดา วสุธาพิทักษ์
นักบริการการศึกษา   ผู้ช่วยนักวิจัย
02 4708719   02 4708718
sasithorn.jit@kmutt.ac.th   phanida.vas@kmutt.ac.th
     
   
 
นางสาวนฤมล ชินธนไพศาล   นายณฤธัช ไม้เกตุ
นักพัฒนาการเรียนรู้   นักเทคโนโลยีการศึกษา
02 4708719   02 4708718
narumon.chi@kmutt.ac.th   naruthuch.mai@kmutt.ac.th
     

     
นายไกรศิลา กานนท์
  นายทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง
นักพัฒนาการเรียนรู้   นักพัฒนาการเรียนรู้
02 4708783   02 4708783
kraisila.kan@mail.kmutt.ac.th   songkiat.wir@mail.kmutt.ac.th
     

   
 
นายวรรณชร ไชยเดช   นายศันสนะ มะสุวรรณ
นักพัฒนาการเรียนรู้   นักพัฒนาการเรียนรู้
02 4708783   02 4708783
wannachorn.cha@kmutt.ac.th   sunsana.mas@kmutt.ac.th
     

   
 
นายอภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง   นางสาวนันทนา บัณฑิตาโสภณ
นักพัฒนาการเรียนรู้   นักพัฒนาการเรียนรู้
02 4708784   02 4708784
apirom.art@kmutt.ac.th   nunthana.bun@kmutt.ac.th
     
 
         
     
         
 
นางสาวรสิตา รักสกุล   นางสาวกิตติภรณ์ สัจจยานุกูล
นักพัฒนาการเรียนรู้   นักพัฒนาการเรียนรู้
02 4708784   02 4708784
rasita.rak@mail.kmutt.ac.th   kittiporn.saj@mail.kmutt.ac.th