ค้นหาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 
สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้
Login:
Password:
Forgot your password?

บุคลากร


   
 
ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ   อ.ปาณเลิศ ศิริวงศ์
หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป   รักษาการรองหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป
02 4708781   02 4708724
sasitorn.suw@kmutt.ac.th   parnlert.sir@kmutt.ac.th
     
  

อ.วรงค์ ถาวระ
อาจารย์ภคินี  อุปถัมภ์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ประจำ
02 4708724
02 4708724
warong.tha@kmutt.ac.th
pakinee.upa@kmutt.ac.th 


ดร.ศิรินันต์ สุวรรณโมลี

อาจารย์ประจำ

02 4708724

sirinon.s@mail.kmutt.ac.th


อาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี


ผู้ทรงคุณวุฒิ


02 4708783


tempora20@hotmail.com
นางสาวอักษราภัค หลักทอง

นางจิราภรณ์ วงษ์เกิด
นักวิจัย

นักวิจัย
02 4708724
02 4708724
aksarapak.luc@kmutt.ac.th

jiraporn.kon@kmutt.ac.th
นางสาวพนิดา วสุธาพิทักษ์

ผู้ช่วยนักวิจัย


02 4708724


phanida.vas@kmutt.ac.th

   
 
นางวันทนา เจริญราษฎร์   นางสาวอนัญญา พลายเล็ก
นักบริหารงานทั่วไป   นักบริหารงานทั่วไป
02 4708782   02 4708782
wantana.cha@kmutt.ac.th   tidarat.pla@kmutt.ac.th
     

     
นายสันนิธิ ปัญญาประทีป
  นางสาวศศิธร จิตชุ่ม
นักบริการการศึกษา   นักบริการการศึกษา
02 4708719   02 4708719
sunnithi.pun@mail.kmutt.ac.th
  sasithorn.jit@kmutt.ac.th
     
   
 
นางสาวนฤมล ชินธนไพศาล   นายณฤธัช ไม้เกตุ
นักพัฒนาการเรียนรู้   นักเทคโนโลยีการศึกษา
02 4708718   02 4708718
narumon.chi@kmutt.ac.th   naruthuch.mai@kmutt.ac.th
     

     
นายไกรศิลา กานนท์
  นายทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง
นักพัฒนาการเรียนรู้   นักพัฒนาการเรียนรู้
02 4708783   02 4708783
kraisila.kan@mail.kmutt.ac.th   songkiat.wir@mail.kmutt.ac.th
     

   
 
นายวรรณชร ไชยเดช   นายศันสนะ มะสุวรรณ
นักพัฒนาการเรียนรู้   นักพัฒนาการเรียนรู้
02 4708783   02 4708783
wannachorn.cha@kmutt.ac.th   sunsana.mas@kmutt.ac.th
     

   
 
นางสาวรสิตา รักสกุล

นางสาวกิตติภรณ์ สัจจยานุกูล
นักพัฒนาการศึกษา
นักพัฒนาการศึกษา
02 4708784
02 4708784
rasita.rak@mail.kmutt.ac.th
kittiporn.saj@mail.kmutt.ac.th
   

นายเรวัติ อยู่สุข
 
นักพัฒนาการศึกษา  
02 4708784  
rawat.yoo@kmutt.ac.th