รหัสวิชารหัสกลุ่มชื่อโครงการประเภทหนังสือราชการสถานะหมายเหตุ
GEN 3532โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา EQ เด็กเล็กบันทึกขออนุญาตทำกิจกรรม (ภายใน)ลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 3011ขอใช้สถานที่ โรงยิมบันทึกขออนุญาตทำกิจกรรม (ภายใน)ลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231B13ขออนุญาตทำกิจกรรม บันทึกขออนุญาตทำกิจกรรม (ภายใน)ลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231B16แนะแนวน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์หนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231A6ประชาสัมพันธ์ Websit การศึกษาต่อในระบบ Tcasหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231A7Road Show การวางแผนเป้าหมายชีวิตกับ E-Sportหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231A9แนะแนวน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231B10สร้างทางเลือกในการเรียนต่อและแนวทางในการประกอบอาชีพหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย 2 ฉบับ
GEN 231B14แนะแนวการเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231B15ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Bye bye my fat)หนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231C25ส่งเสริมเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231C23ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในความฝันของตนเอง หนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย รับเอกสารไปแล้ว
11 พ.ย.62
GEN 231A03เส้นทางการดำเนินชีวิตอย่างเป็นระบบให้เก่งดีมีสุขหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231C20แนะแนวให้แก่นักเรียนหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231C22ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคตหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 3411สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเรื่องแพทย์แผนโบราณและการนวดแผนโบราณหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231C19แนะแนวและกิจกรรมส่งเสริมค้นหาควาามชอบของตนเองหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN231B17Dream Detectionหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231B15ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตแนปลาย (Bye bye fat)หนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231A9ขอความอนุเคราะห์เบิกวัสดุประเภทสมุดโน๊ตบันทึกขอความอนุเคราะห์ภายในลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 3411ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231B11ส่งเสริมเป้าหมายในชีวิตให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยบอร์ดเกมหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231A9แนะแนวน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 5หนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231A4กิจกรรมเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่าง 4 ภาควิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231A1กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีเป้าหมายในชีวิตหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231A2แนะแนวทางการศึกษาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231B16แนะแนวการศึกษาต่อหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 3411ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักรสานด้วยไม้ไผ่หนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 231C22ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคตหนังสือออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย
GEN 3531ขออนุญาตเข้าไปจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กชั้นประถมศึกษาหนังสืออกภายนอกลงนามเรียบร้อย รับเอกสารได้เลย